Løyve for persontransport

Slik søker du drosjeløyve

Du søker drosjeløyve via altinn.no 

Du må logge deg inn med elektronisk id (f. eks bank-id) for å få tilgang til skjemaet.

Informasjon til deg som vil søke drosjeløyve
Informasjon til deg som har drosjeløyve

 

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal har vedtatt følgande retningslinjer for disp etter yrkestransportforskrifta, som gjeld frå og med 1. november 2020:

Retningslinjene kan du laste ned som pdf

Fylkestinget har vedtatt at det ikkje skal bli innført einerett i Møre og Romsdal:

Du kan lese saka som var lagt fram i fylkestinget desember 2019

Vedtaket som vart gjort i fylkestinget 

 

 1. Eg ønsker å endre organisasjonsform frå føretak til AS for køyretøy for høgst 16 sitteplassar. Svar: dersom du endrar organisasjonsform etter 1. november og har køyretøy for høgst 16 sitteplassar, må du søke om nytt løyve (turvognløyve) hos Statens vegvesen. 
 2. Kan eg som ny løyvehavar etter 1. november køyre for ein sentral og dermed pasientkøyring? Svar: Dei som er nye løyvehavarar etter 1. november utan tilknyting til ein sentral må ta kontakt med den aktuell sentralen om dette. Det er de som no skal sette gode rutinar for dette i sentralane.
 3. Kva skjer med reserveløyva etter 1. november?​​​​​​ Svar: Reserveløyva går over til å bli hovudløyve med overgangsordning på 10 år. Korleis bruk/fordeling av køyring skal bli gjennomført, er det sentralane som må ta stilling til. Gode rutinar her er ein fordel.
 4. Kva skjer med maxitaxiane ved overgangen til turvognløyve? Svar: Dei som har maxitaxiar har ei overgangsordning på 5 år. I løpet av denne perioden må dei søke om turvognløyve til Statens Vegvesen.
 5. Kan maxitaxiar som går over til turvognløyve køyre TT-køyring? Svar: Ja. Dersom du skal kjøyre TT-turar med turvognløyve, må du ha taksameter og avtale om køyring med dei som leverer TT – tenester for Møre og Romsdal
 6. Kan dei som går over til turvognløyve køyre i spotmarknaden? Svar: Nei
 7. Skal vi merke turvognløyva på sidedørene som drosjene? Svar: Det er ikkje eit krav om merking med nummer på turvognløyva. De kan merke dei, men då berre med løyvenummer, ikkje fylkesbokstav.
 8. Registrering av reserveløyve som drosjer, periodisk kontroll og forsikring? Svar: Dette er løyvehavaren sitt ansvar. Du må sørge for at drosja har årleg periodisk kontroll og riktig forsikring
 9. Kva skjer med rundskriv for «inn på tunet» og «fritak for løyver»? Svar: Alle rundskriv blir oppheva frå 1. november 2020. Dei vedtaka som er gjeldene i dag, gjeld ut perioden de er innvilga, som ei overgangsordning.
 10. Dersom eg seier opp løyve mitt etter 1. november 2020 får eg då oppseiingstid? Svar: Nei, men det kan vere sentralar som har reglar for oppseiing, som du må halde deg til.
 11. Er det mange fylkeskommunar som innfører einerettar til 1. november? Svar: Nei, det er berre to fylke som på noverande tidspunkt er i gang med å få til ei ordning med einerettar i enkelte kommunar
 12. Kvar vil eg som løyvehavar kunne finne ut kva for stader det er einerett? Svar: Dette vil du enten finne på fylkeskommunane sine nettsider eller på regjeringa si nettside. Møre og Romsdal innfører ikkje einerett 1. november 2020.

 

Viser til innføring av nytt regelverk på drosje fra 1. november. 

 1. Alle rundskriv om fritak for løyveplikt vil fra 1. november opphøre.
 2. Dere som har vedtak i dag beholder vedtakene i den perioden vedtaket gjelder som en overgangsordning
 3. Etter opphør av vedtaket må dere eventuelt søke om ordinært drosjeløyve
 4. Dere kan søke om dispensasjon etter ny forskrift § 48 om fritak fra kravet om merking og/ eller taksameter
 5. Dere står fritt til søke etter nytt regelverk i perioden ditt vedtaket om fritak gjelder
 6. Kravet om garanti bortfaller fra 1. november. Det er også gjort unntak for perioden 1. juli – 1. november 2020. Dere har derfor anledning til å si opp garantien nå.

Vi får mange spørsmål om endring av org form fra foretak til AS. Fra 1. november kan dere gjøre det.

 1. Ved overgangs til ny organisasjonsform, hvor det blir et nytt organisasjonsnummer, må dere søke på nye løyver i det nye selskapet
 2. Det er viktig at dere søker om nye løyver i det nye firmaet før dere leverer inn løyvene i det «gamle» firmaet
 3. Vi lager nå informasjonsskriv om dette som dere vil finne på nettsiden vår fra 1. november

Vi har hatt en gjennomgang av løyvenummerering og merking med alle fylkeskommunene og samferdselsdepartementet:

 1. Eksisterende løyvehavere skal beholde løyvedokument med de løyvenummer de har i dag på ordinære drosjeløyver og reserveløyver. De har en overgangsperiode på 10 år. Etter 10 år skal alle over til ny løyvenummerering. Det er valgfritt når en eksisterende løyvehaver går over til nytt nummer og merking i denne 10 års perioden for både ordinære løyver og reserveløyver. Overgangen skjer gjennom ny søknad og det påløper da gebyr.
 2. Det er et krav om merking for eksisterende løyvehavere også etter 1. november.

Merking av sidedør på drosje blir da : dagens «løyvebokstav» (T) og «løyvenummer»

Eks. T 98

Merking av eventuell taklykt for eksisterende løyvehavere.

«TAXI» og «T» og «løyvenummer»,

Eks: TAXI T 98

Reserveløyver: I løyveweb og på løyvedokument er reservedrosjene registrert som: fylkesnummer (15) – drosje (03) – nummer med 1 foran (eks. 1098)

Merking av reserveløyver på sidedør blir etter 1. november: «dagens løyvebokstav» (T)  og  «løyvenummer med tusen først» (eks. 1098)

Eks: T 1098

Eventuell taklykt på reserveløyver skal da merkes med: «TAXI» «T» «reserveløyvenummer med tusen først»

Eks. TAXI T 1098

 1. Det skal ikke være bindestrek i merkingen
 2. Dersom løyvehaver flytter til at annet fylke skal de beholde løyvedokument og merking fra det fylke løyve ble tildelt.
 3. En løyvehaver som søker om et løyve til i det fylke han har flyttet til vil få tildelt det nye løyve i det nye fylke. Da kan man sitte med tildelte løyver fra ulike fylker. Fylkeskommunene er enige om at vi fylkeskommunene må ha en tett dialog i tiden fremover dersom det er utfordringer knyttet til når løyvehavere flytter ut av fylket.

Det er ikke lenger et krav om å være tilknyttet drosjesentral etter 1. november

 1. Løyvemyndigheten kan ikke lenger pålegge noen å være tilknyttet drosjesentral eller kreve endringer i sentralens reglement
 2. De drosjeeierne som vil være tilknyttet drosjesentral må ha en avtale med sentralen
 3. Både løyvehaver og sentral kan si opp avtalen
 4. Løyvemyndigheten anbefaler på bakgrunn av henvendelser hit at det kan lønne seg å lage gode rutiner i sentralene for den tiden som kommer etter 1. november

Viser igjen til forskrift gjeldende fra 1. november.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-06-1646

Her har det vært avvik mellom forskrift og proposisjon. Det er forskrift slik det står under som er gjeldende etter 1. november.

 1. Selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for inntil 8 personer i tillegg til førersetet som er gyldige på det tidspunkt denne forskrift trer i kraft, gjelder til 1. november 2022.  
 2. Drosjeløyver tilknyttet kjøretøy registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet, og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for over ni sitteplasser inkludert førersetet som er gyldige på det tidspunkt denne forskrift trer i kraft, gjelder til 1. november 2025.
 3. I løpet av overgangsperioden vil innehavere av selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede for inntil 8 personer måtte søke om drosjeløyve
 4. I løpet av overgangsperioden vil innehavere av kjøretøy registrert for høyst 16 sitteplasser måtte søke om turvognløyve

 

Dispensasjon etter ny yrkestransportforskrift § 48 om krav til merking, taklykt og/eller taksameter:

 1. I yrkestransportforskriften § 48, 6.ledd er det gitt adgang til at løyvemyndigheten i «særskilte tilfelle» kan gi dispensasjon fra kravene i bestemmelsen om merking, taklykt og/eller taksameter
 2. I forarbeidene står det at det her er tenkt at det skal gjelde kjøretøy som utelukkende tilbyr transporttjenester i det tidligere «selskapsvognsegmentet»
 3. Det skal ikke gis dispensasjon dersom løyvehaver skal tilby transporttjenester i det ordinære drosjemarkedet i tillegg
 4. Vi utarbeider nå retningslinjer for eventuelle dispensasjoner
 5. En dispensasjon kan innvilges i «særskilte tilfeller» etter søknad til fylkeskommunen. Det fattes da et enkeltvedtak som skal følge løyvedokumentet i bilen. For å kunne få innvilget en dispensasjon må løyvehaver ha et ordinært drosjeløyve i bunn.

Enerett:

 1. Samferdselsutvalget vedtok i møte den 11. november 2019 og Fylkestinget i møte 9. desember 2019  å ikke innføre eneretter i Møre og Romsdal
 2. Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeider nå et utkast til eventuell forskrift på enerett sammen med de andre fylkeskommunene dersom det blir behov for å innføre enerett.
 3. ved en eventuell tildeling av enerett gir fylkeskommunen ett, eller flere, selskap mulighet til å kjøre drosje i en kommune
 4. Det er flere fylker som ikke innfører eneretter i fra 1. november 2020
 5. Det vil bli laget en nettside, mest trolig på regjeringens nettside, hvor alle kan gå inn og se i hvilke kommuner i landet det er innført enerett i. Dette vil ha betydning for løyvehavere som ønsker å kjøre i andre fylker utenfor Møre og Romsdal.
 6. I Møre og Romsdal er det kun Ålesund og Kristiansund kommune det ikke kan innføres enerett i per 1. november 2020

Maksimalprisforskriften:

 1. Maksimalprisforskriften skal gjelde der det kan innføres eneretter
 2. For Møre og Romsdal vil det bety at forskriften vil gjelde i alle kommuner unntatt Ålesund og Kristiansund
 3. Mer informasjon om dette vil komme når endringene trer i kraft

Vi viser til ny yrkestransportforskrift § 48, 2. ledd om taksameter

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-06-1646

«Drosje skal være utstyrt med godkjent taksameter. Taksameter skal være montert og belyst slik at takstgruppe og beløp kan leses fra passasjerens plass. Utgiftene til anskaffelse, montering og vedlikehold av apparatene dekkes av løyvehaveren.»

 1. Etter 1. november 2020 er det et krav at alle drosjer skal være utstyrt med godkjent taksameter.
 2. Vi har mottatt høring om alternative kontrollutrusninger med frist for høringssvar 2. oktober 2020. Inntil rammeverk er på plass for alternative kontrollutrusninger er det kravet om taksameter som gjelder
 3. På Petra (persontransport) ble det sagt at det i dag ikke er alternative kontrollutrusninger til taksameter på markedet

I nytt regelverk er det ikkje lenger krav om garanti.

I brev har samferdselsdepartementet gitt dispensasjon fra kravet om garanti fra 1. juli 2020, se vedlegg.

Dette brevet er videreformidlet men jeg har fått beskjed om at det ikke er alle som har fått det.

 1. Garanti kan sies opp fra 1. juli 2020
 2. Dette gjelder kun de som har motorvogn for høyst 8 sitteplasser
 3. Motorvogn registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet skal til enhver tid ha gyldig garanti
 4. Vi har fått mange henvendelser fra løyvehavere, bank og forsikring om oppsigelser av garantier. Fylkeskommunen har ikke hatt anledning til å behandle alle
 5. Etter at garantien er sagt opp vil vi beholde den her i 6 måneder for eventuelle krav for deretter å returnere den til bank/forsikring
 6. Dersom du har garanti på motorvogn over 16 sitteplasser og skal beholde garantien ber vi dere om å ta kontakt med deres bank/forsikring

Etter 1. november er det endring i løyvenummerering og merking for nye søkere.

Vi viser til følgende link, yrkestransportforskriften § 48,

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-06-1646

 1. Nummerering på nye løyvedokument etter 1. november vil for Møre og Romsdal være:  fylkesnummer (15)-  løyvetype (03) – løyvenummer (6 siffer)
 2. Ny løyvenummerering fra 1. november vil starte på 2000 (gjelder for Møre og Romsdal og Trøndelag). Nye løyvenummer vil genereres fortløpende i transportløyveweb og det vil ikke være anledning til å «ønske» seg et løyvenummer.

Løyvenummerering fra 1. november vil da starte på: 15 03 002000

 1. Møre og Romsdal får ny fylkesbokstav fra 1.november , «MR»
 2. For nye søknader om løyve etter 1. november skal drosje merkes utvendig på begge sider med fylkesbokstav og løyvenummer (uten nuller) med skriftstørrelse på minst 100 mm:

Eks: MR 2000

 1. Det kan brukes magnetmerking
 2. Drosje kan ha taklykt. Taklykt skal ha påskrift TAXI og løyvenummer. Eventuell taklykt må være godkjent av Vegdirektoratet.

Eks: TAXI 2000

Fra 1. november 2020 må du bestå teoriprøve og oppkjøring til drosjesjåføreksamen før du kan søke om kjøreseddel.

Se vedlagte link for mer informasjon om drosjesjåførkompetanse på Statens vegvesen sine nettsider:

https://www.vegvesen.no/forerkort/yrkessjafor/drosjesjaforkompetanse

Klikk på følgende link på nettsiden for å se temaliste til teoriprøven

Kravet om bestått drosjesjåførkompetanse etter nye regelverk gjelder kun for nye søkere

Generell informasjon:

 1. Forrige uke hadde vi møte i PeTra (persontransport) hvor alle fylkeskommuner, samferdselsdepartement, Justervesen, politi, ansvarlig for løyveweb, skatteetaten var med.
 2. Det blir innføring av nytt regelverk 1. november 2020. Vi har ingen indikasjoner på at det blir utsatt en gang til.
 3. Møre og Romsdal har satt opp et forum for alle fylkeskommuner. Vi treffes nå ofte på nett for å ta opp avklaringer med tanke på nytt regelverk. Landet er nå ett løyvedistrikt og da er det viktig at vi jobber sammen.
 4. Alle fylkeskommunene er enige om å prøve å få til en litt samlet praksis slik at det ikke blir sånn at noen «velger» å søke om løyve i et annet fylke siden det gjøres annerledes der.
 5. Ingen fylkeskommuner tar imot nye søknader før 1. november
 6. Vi har som mål å behandle søknader som kommer etter 1. november fortløpende
 7. Møre og Romsdal fylkeskommune er i samarbeid med Viken fylkeskommune om elektronisk søknadsskjema. Viken fylkeskommune har utarbeidet et skjema hvor en kan søke elektronisk hvor søknaden rutes til aktuell fylkeskommune. I søknaden blir en spurt om samtykke til at det innhentes opplysninger fra Skatteetaten og konkursregisteret som sendes inn samtidig. Vandelsattest må lastes inn av søker. Vi arbeider nå hardt for å få dette på plass til 1. november. Når det er klart vil vi legge en link på vår nettside.
 8. Nettsiden vår oppdateres jevnlig fremover. Link til regelverk finner dere der.

Snarvegar

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.