Tilskot, prisar og stipend

"Garden som ressurs" lokal mat og landbruksbasert reiseliv
31.12.2021
Bedriftsintern opplæring (BIO)
Fortløpande
Brannsikring av tette trehusområde
1. november
Bygningar og anlegg i verdsarvområdet
1. november
Covid-19 - Stimuleringstilskot til lærebedrifter
Fortløpande
Den kulturelle spaserstokken
15. februar
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKom skole)
Desember 2021
Driftstilskot, eittårig – Frivillige organisasjonar og amatørkultur
1. april
Driftstilskot, eittårig – Historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement
1. november
Driftstilskot, treårig – Historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement 2022–2024
1. november
Driftstilskot, treårig – Kulturinstitusjonar og andre allmennkulturelle organisasjonar 2022–2024
1. november
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbod
15. februar
Fartøyvern
1. november
Forprosjekt nye utdanningstilbod
Fortløpande
Forprosjektmidlar til kompetanse og samarbeid (KSP)
Fortløpande
Freda kulturminne i privat eige
1. november
Freda middelalderhus i privat eige – frå før 1537
1. november
Friluftslivets ferdselsårer – stimuleringsmidlar for 2021
1. september
Friluftslivstiltak
1. februar
Fylkeskulturprisen 2021
15. oktober
Fylkesprisen Årets bedrift 2021
1. februar 2022
Idrettsstipend 2021
Fristen er ute
Inkludering- og mangfaldsprisen 2021
20. februar
Kulturrabatt for ungdom
15. januar
Kunstnarstipend
1. april
Lokale kulturbygg
15. februar
Masterstipend kultur 2021
15. november 2021
Midlar til bibliotekutvikling
15. februar
Møremusikarordninga – Arrangørtilskot til innleige av profesjonelle frilansmusikarar
15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. august og 15. oktober
Omstilling og nyskaping i lokalt næringsliv
Fortløpande
Prosjekt langs Den Trondhjemske Postveg
1. mars
Prosjekttilskot til frivillig verksemd
1. april
Regionale kulturminne og kulturmiljø
1. november
Skjøtsel, skilting, merking og mindre friluftstiltak
15. mars
Skjøtsel, skilting, merking og mindre friluftstiltak
14. april
Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
15. januar
Statleg sikra friluftsområde
1. februar
Større idrettsarrangement
25. mai
Støtte til forskar-mobilitet
Fortløpande
Støtte til forskingsprosjekt (kvalifiseringsstøtte)
Fortløpande
Støtte til næringsklyngeprosjekt
Fortløpande
Støtte til reiselivsutvikling
Fortløpande
Støtte til stand på ONS 2022
31. mars 2022
Støtte til tettstadutvikling
Fortløpande
Tekniske og industrielle kulturminne
1. november
Tilskot til forprosjekt i MobPro
Fortløpande
Tilskot til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Fortløpande
Trafikktryggingsprisen
15. august 2021
Ungdomsmidlane
1. april og 1. desember
Vassmiljøtiltak
Fortløpande
Vår veke - Frivilligheita sitt år 2022
28. februar
Årets lærebedrift
Fortløpande
Årets lærling
31. desember
Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak
1. juni
Fant ingen tilskot.