Tilskot, prisar og stipend

(A) Retningsliner for bruk av regionale utviklingsmidlar i Møre og Romsdal
Arrangørtilskot til innleige av profesjonelle frilansmusikarar – Møremusikarordninga
15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. august og 15. oktober
Bedriftsintern opplæring (BIO)
Fortløpande
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKom skole)
Fortløpande
Driftstilskot, eittårig – Frivillige organisasjonar og amatørkultur
1. april
Driftstilskot, eittårig – Historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement
1. november
Driftstilskot, treårig – Historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement 2022–2024
2024
Driftstilskot, treårig – Kulturinstitusjonar og andre allmennkulturelle organisasjonar 2022–2024
2024
Forprosjektmidlar til kompetanse og samarbeid (KSP)
Fortløpande
Frivilligprisen 2022
15. november
Fylkeskulturprisen 2022
15. oktober
Fylkesprisen Årets bedrift
Garden som ressurs - lokal mat og landbruksbasert reiseliv
31.12.2022
hoppid.no-midlar
Idrettsstipend 2022
Fristen er ute
Inkludering- og mangfaldsprisen 2021
Fristen er ute
Kommunalt næringsfond
Kulturmiljø i reiseliv – Ein bit av historia
1. november
Kunstnarstipend
1. april
Masterstipend innan kultur
15. november
Miljøprisen
25. oktober 2022
Offentleg - privat samarbeid
Fortløpande
Omstilling Geiranger verdsarvområde med omland
Fortløpande
Omstilling og nyskaping i næringsliv og lokalsamfunn
Fortløpande
Opplev heile Møre og Romsdal - heile året (forprosjekt)
08. november 2022
Prosjektstøtte til profesjonell kunst og kultur
1. oktober
Reiseliv – utvikling av berekraftige opplevingar
Fortløpande
Skaparkraft - Fornybar energi
Fortløpande
Skaparkraft - Forprosjekt nye utdanningstilbod
Fortløpande
Skaparkraft - Grøne industrielle løft
Fortløpande
Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
15. januar
Stimuleringstilskot til lærebedrifter
Fortløpande
Støtte til breibandutbygging
Støtte til forskar-mobilitet
Fortløpande
Støtte til forskingsprosjekt
Støtte til forskingsprosjekt
Søknad om midlar til fysiske trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50)
Tilskot til berekraftig byutvikling i Ålesund, Molde og Kristiansund i 2022
Fristen er ute
Tilskot til berekraftig tettstadutvikling i Møre og Romsdal i 2022
3. oktober 2022
Tilskot til bibliotekutvikling
Fristen er ute
Tilskot til brannsikring av tette trehusområde
1. desember
Tilskot til bygningar og anlegg i verdsarvområdet
1. november
Tilskot til den kulturelle spaserstokken
15. februar
Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbod
15. februar
Tilskot til fartøyvern
1. november
Tilskot til forprosjekt i MobPro
Fortløpande
Tilskot til freda kulturminne i privat eige
1. november
Tilskot til freda middelalderhus i privat eige – frå før 1537
1. november
Tilskot til friluftslivets ferdselsårer – stimuleringsmidlar for 2022
Fristen er ute
Tilskot til friluftslivstiltak
1. februar
Tilskot til førehandsundersøkingar
Fortløpande
Tilskot til historiske ferdselsårer – tilrettelegging, skjøtsel og formidling
1. november
Tilskot til integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal
Fortløpande
Tilskot til kulturrabatt for ungdom
15. januar
Tilskot til lokale kulturbygg
1. mai
Tilskot til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Fortløpande
Tilskot til regionale kulturminne og kulturmiljø
1. november
Tilskot til skjøtsel, skilting, merking og mindre friluftstiltak
15. mars
Tilskot til skjøtsel, skilting, merking og mindre friluftstiltak
15. mars
Tilskot til statleg sikra friluftsområde
1. februar
Tilskot til større idrettsarrangement
1. november
Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne
1. november
Trafikktryggingsprisen
15. august 2021
Ungdomsmidlane
1. april og 1. desember
Utviklingsstipend i tradisjonshandverk
Fristen er ute
Vassmiljøtiltak
Fortløpande
Yrkesfagleg rekvalifisering - tilskot til kompetanseheving for tilsette i godkjente lærebedrifter
Fortløpande
Årets lærebedrift
Fortløpande
Årets lærling
31. desember
Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak
1. juni
Fant ingen tilskot.