Om fylkeskommunen

Kvar dag utfører fylkeskommunen oppgåver for dei som bur og arbeider i Møre og Romsdal fylke. Vi løyser dei i samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Med rundt 2500 tilsette er vi ein av dei største arbeidsgivarane i regionen. Du kan lese meir om kva vi har ansvar for i årsrapporten vår. 

Vidaregåande opplæring

Møre og Romsdal har omlag 10 000 elevar i vidaregåande opplæring. Dei fleste av desse går på ein av dei 22 vidaregåande skolane våre. Mange elevar har rett på skoleskyss, som også blir levert av fylkeskommunen. Vi gir ekstra hjelp til dei som treng det for å fullføre vidaregåande, og vi tilbyr karriererettleiing til alle. Vi har også ansvaret for fagskolen i Møre og Romsdal, som ligg i Kristiansund og Ålesund.

Fylkesvegar og kollektivtrafikk

Fylkeskommunen har ansvar for utvikling og drift av fylkesvegane og utbygging av nye fylkesvegprosjekt. Vi legg til rette for gode og miljøvennlege kollektivtilbod i heile fylket. 

Kollektivtilbodet i Møre og Romsdal heiter Fram og har ansvar for buss, ferje og hurtigbåtar. 

Tannhelse

  • Møre og Romsdal har 27 tannklinikkar i 26 kommunar, som skal yte god tannhelsehjelp og førebyggjande arbeid. 
  • Om lag 30 prosent av innbyggjarane har i dag rett til gratis tannhelsetilbod. Dette er barn og ungdom, grupper av eldre, langtidssjuke, uføre og psykisk utviklingshemma.
  • Tannhelsetenesta har også tilbod om behandling til betalande pasientar etter kapasitet.

Kultur

Vi skal legge til rette for godt kulturliv i heile Møre og Romsdal. Fylkeskommunen har ansvar for kulturtenester, kulturformidling og kulturvern. I tillegg legg vi til rette for ei god folkehelse og godt friluftsliv for innbyggarane våre.

Næringsutvikling

Vi skal jobbe for nyskaping, vekst og arbeidsplassar i nærområda i Møre og Romsdal. Fylkeskommunen støttar kommunar og næringsliv, og legg til rette for å forvalte naturressursane på ein berekraftig måte.

Myndigheit og forvaltning

På ei rekke felt har vi rett og lov til å bestemme på vegner av staten. Det gjeld mellom anna for forvaltning av kulturminne, vatn, friluftsliv og naturressursar.

Samfunnsutvikling

Vi skal drive samfunnsutvikling i samarbeid med andre aktørar i fylket, som kommunar, næringsliv, frivillige lag og foreiningar og forskings- og utdanningsmiljø. Dette gjer vi etter Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2020-2024, fylkeskommunen sitt overordna plandokument, og andre planar.

Måla er for den regionale utviklinga er at vi skal ha gode og inkluderande lokalsamfunn og byar, eit godt og breitt kultur- og fritidstilbod, god og tilstrekkeleg kompetanse, god konkurransekraft og nyskaping, gode og samfunnsutviklande samferdselsløysingar, gode oppvekst- og levekår  og god miljømessig berekraft.

Fylkeskommunen er eit av tre styringsnivå
Noreg blir styrt, eller forvalta, på tre nivå: Statleg, fylkeskommunalt og kommunalt.

Det statlege nivået består av Stortinget, regjeringa og statsforvaltninga. Det lokale nivået består av kommunar og fylkeskommunar.

Dei tre nivåa har ansvaret for ulike oppgåver. Kommunane og fylkeskommunane står for rundt 60 prosent av den offentlige tenesteproduksjonen i landet.

Fylkeskommunen tek seg av oppgåver som er for store for kommunane eller som går på tvers av kommunegrensene. 

Fylkeskommunen og kommunen har sjølvråderett på ei rekke område. Dei har sjølvstyre og kan bestemme i fleire saker som angår nærområdet, kommunen eller regionen.

Vi er politisk styrt
Fylkeskommunen er bygd opp av eit politisk og eit administrativt nivå.

Fylkeskommunen blir styrt av fylkestinget, som består av 47 folkevalde politikarar. Desse blir valt samtidig med kommunevalet kvart fjerde år. Det er fylkesordføraren som leier fylkestinget. Tinget vedtar planar, saker og budsjett for arbeidet til fylkeskommunen. Fylkesutvalet og ei rekke politiske utval førebur saker for, og kjem med tilrådingar til fylkestinget.

Administrasjonen førebur saker for fylkestinget og dei andre politiske utvala, og gjennomfører vedtaka som politikarane har gjort. 

Fylkeskommunen er ein del av det norske demokratiet, der innbyggarane i fylket kan vere med å påverke kva prioriteringar som skal gjerast for vårt område av landet. Kvart fjerde år er det val av nytt fylkesting, som har 47 representantar. Fylkestinget gjer vedtak i større og prinsipielle saker og gir rammer for alt arbeid i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Inntekter og økonomi
Både kommune og fylkeskommunen får inntekter frå kommune- og fylkesskatt, avgifter og overføringar frå staten. Dei statlege overføringane kan vanlegvis brukast etter eige ønske, men nokre gongar er dei øyremerka.

Møre og Romsdal fylkeskommune har ei budsjettert omsetning på om lag 6 mrd. kroner og eit investeringsbudsjett på om lag 2,5 mrd i 2021. Det er fordelt på samferdsel, kultur, næring, tannhelse, bygningar, organisasjon og utdanning. 

Visjon

Ein tydeleg medspelar

Dette er ei referanseramme for korleis vi vil vere og bli oppfatta av andre og korleis vi skal bygge ein sterkare felles identitet for organisasjonen. I dette ligg det at vi skal stå fram einskapleg som ein regional utviklar, god tenesteleverandør og arbeidsgivar. Vi skal vere tydelege medspelarar på vegner av fellesskapet i regionen, utviklingsorienterte og profesjonelle i alt vi gjer.

Verdigrunnlaget vårt

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein lærande organisasjon kjenneteikna av verdiskapande samarbeid og tillit.

Verdigrunnlaget føreset at vi er opne ved å lytte, lære og dele, at vi er rause overfor kvarandre og opne for nye synsmåtar, at vi utvekslar kunnskap med andre og at vi involverer innbyggarar og samarbeidspartnarar i samband med vår oppgåveløysing. Vi er avhengig av å oppnå psykologisk tryggleik for å kunne vere opne, bygge gode relasjonar og tillit. Tillit er eit resultat av måtane vi arbeider og samhandlar på, og dei resultata vi oppnår.

Illustrasjon eller logo av miljøfyrtårn

Møre og Romsdal fylkeskommune er ei miljøfyrtårn-bedrift. 

Verksemder som er sertifiserte leverer inn ein årleg miljørapport til Miljøfyrtårn. Dette gir tilgang til relevante bransjetall og statistikkar. Verksemda må resertifiserast kvart 3. år.

Miljøfyrtårn sine bransjekrav gjeld på følgjande område:

  • Arbeidsmiljø
  • Helse, Miljø, Sikkerheit
  • Innkjøp
  • Energibruk
  • Transport
  • Avfalls- og utsleppshandtering
  • Miljøstyring og miljørapportering

Snarvegar

Dokumenter

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.