Søk om løyve til akvakultur

Her kan du søke om løyve til akvakultur, nye oppdrettslokalitetar eller om endring av eksisterande lokalitetar.

Kva kan du søke om?

  • Nye løyve til oppdrett i sjø av andre artar enn laks og aure (eks. marine fiskeartar, skaldyr, skjell og tang og tare)
  • Løyve til ny eller utvida produksjon på land av rogn/settefisk/yngel og matfisk av både laksefisk og marine artar
  • Løyve til etablering av nye eller endring av eksisterande akvakulturlokalitetar for oppdrett av laks og aure i sjøvatn
  • Løyve til fangstbasert akvakultur
  • Det kan også søkast om løyve til havbeite etter havressurslova av hummer (Homarus gammarus) og stort kamskjell (Pecten maximus)

På Fiskeridirektoratet finn du søknadsskjema for akvakultur i både flytande og landbaserte anlegg. Her finn du også rettleiar for utfylling av søknadsskjema.

Ta gjerne kontakt med ein av våre rådgivarar i forbindelse med utarbeiding av søknaden. Send ferdig utfylte søknader med vedlegg til post@mrfylke.no

Du kan også sende ferdig utfylt søknad på eDialog.

Fyll ut alle punkt i søknaden. Som søkar har du ansvar for at den inneheld alle nødvendige opplysingar. Ufullstendige søknader forsinkar søknadsprosessen og kan bli returnert. Saman med kommunen må du sørge for at søknaden blir lagt ut til offentleg innsyn og kunngjort.

Etter at vi har mottatt søknaden din, kvalitetssikra og sjekka at den er komplett , sender vi søknaden vidare til den aktuelle kommunen for offentleg ettersyn og kommunal behandling etter plan- og bygningsloven. Søknaden blir samstundes sendt til sektormyndigheitene for behandling etter sektorregelverket.

Vi mottek kommunen sin uttale med eventuelle merknadar frå den offentlege høyringa, og sender desse til sektormyndigheitene før desse gjer sine vedtak og uttaler.

Mattilsynet avgjer søknaden etter matlova, Kystverket avgjer søknaden etter hamne- og farvasslova, og Fylkesmannen si miljøvernavdeling avgjer søknaden etter forureiningslova. Fylkesmannen gjev også uttale om naturverns,- frilufts,- fiske- og viltinteresser, medan Fiskeridirektoratet gjev uttale om tradisjonelle fiskeriinteresser. For landbaserte anlegg må søkar få løyve frå NVE til uttak av ferskvatn etter vassressurslova før søknaden blir sendt fylkeskommunen.

Tidsfristane for behandling av akvakultursøknader er regulert i ei eiga forskrift.

Vi gjer ei samla vurdering om å gi løyve eller avslag etter akvakulturlova, basert på vedtak og uttaler frå sektormyndigheitene.

Saksbehandlingsgebyret for å søke om akvakulturløyve er 12.000 kr. Gebyret må vere betalt før søknaden blir behandla, og kvitteringa må leggast ved. Ved søknad om samlokalisering skal det betalast eit gebyr pr. søkar pr. lokalitet. For fiskarar som søker om løyve til oppbevaring av eigen fangst som ein del av akvakulturverksemda, er gebyret på 3.000 kr.

Endringar på lokaliteten som går utover gjeldande løyve, vil normalt innebere krav om ny søknad. I tillegg til sakshandsamingsgebyret vil det også bli kravd gebyr for saksbehandling etter forureiningsforskrifta. Fylkesmannen vedtar kva gebyrsats som gjeld for kvar enkelt søknad.

Akvakultursøknaden skal vere ferdig behandla innan 22 veker. Ein føresetnad er at:

  • vi mottar komplett søknad
  • dei ulike involverte instansane held fristane sine
  • vedtaket til sektormyndigheitene ikkje er klaga på


Sjå Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader.

Ønsker du å klage på fylkeskommunen sitt vedtak om løyve eller avslag på akvakultursøknaden, send den først til oss. Hvis vi står ved vedtaket, skal vi sende klagen vidare til Fiskeridirektoratet. 

Det er Fiskeridirektoratet region Midt, Mattilsynet Region Midt og Fylkesmannen i Møre og Romsdal som driv tilsyn med akvakulturnæringa.

Vi oppfordrar akvakulturnæringa og næringslivet generelt  til å involvere seg i kommunane si arealplanlegging i sjø og andre planar som omfattar næringsutvikling, blant anna gjennom å gi innspel i høyringar.

Som fylkeskommune har vi myndigheit til å gi motsegn på kommunane sine arealplanar dersom desse strir mot akvakulturinteressene.

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.