Samferdselsutvalet 3. mars

3/03 2021 10:30 - 15:33
Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Orienteringar:

•             Status for Bypakke Ålesund

•             Bestillingstransport v/Konrad Lillevevang, FRAM Marknad

Saker til behandling:

SA 13/21              Høyringsuttale til NOU 2020:15 "Det handler om Norge"

SA 14/21              Uttale til forslag til endringar i båt- og ferjenøkkelen i inntektssystemet

SA 15/21              Smartere transport - Årsrapport 2020

SA 16/21              Sluttrapport: Batterielektrisk hurtigbåt - Grønt Skipsfartsprogram

SA 17/21              Rapportering Samferdsel 2020

SA 18/21              Plan- og byggeprogram 2021/2022

SA 19/21              Finansiering av reguleringsplan for fv. 60 Tomasgard - Røyrhus bru

SA 20/21              Søknad om fråvik - siktkrav - Fv. 63 Korsmyra-Indreeide

SA 21/21              Fordeling av ekstra midlar til el-ferjer

SA 22/21              Driftsstatus for fylkesvegferjesambanda og hurtigbåtsambanda i Møre og Romsdal 2020

SA 23/21              Reisegaranti hurtigbåt

SA 24/21              Veøy Buss AS - Søknad om ruteløyve på strekninga mellom Åndalsnes og Vengedalen

SA 25/21              Tiltak miljøvennleg transport i rutepakke 2 Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla

SA 26/21              Inntektspotensialet for FRAM sine reklameflatar

SA 27/21              Val av bruløysing - fortau eller gang- og sykkelbane

RS 6/21                Erfaringar frå arbeid med prioriteringar etter samfunnsøkonomisk analyse i innspel til NTP 2022-2033

RS 7/21                 Nasjonal rassikringsgruppe - forslag til vedtekter

RS 8/21                 Detaljbudsjett 2021

RS 9/21                 Årsmelding 2020 - Eldrerådet

RS 10/21              Årsmelding 2020 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet.