Fylkesutvalet 22. februar

22/02 2021 10:30 - 15:30
Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 - digitalt møte
Skriv ut

Orientering

  • Status for Campus Kristiansund – vegen vidare ved bygg- og eigedomssjef Per Olaf Brækkan og prosjektleiar Roland Mauseth

Saker til behandling

U 19/21                Strategikonferansen 2021 - Innspel i frå Møre og Romsdal fylkeskommune
                             til KS

U 20/21                Oppstartsmelding - Fylkesstrategi for landbruk i Møre og Romsdal

U 21/21                Innspel til jordbruksforhandlingane 2021

U 22/21                Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion
                             2022 - 2027

U 23/21                Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane for næringsliv og
                             kommunal sektor - Forskings- og innovasjonsstrategi for Møre og
                             Romsdal 2021-2024

U 24/21                Volda kommune - nedklassifisering av fylkesveg 5830 Muldsvorvegen

U 25/21                Fv. 659 Nordøyvegen - justert garantivedtak

U 26/21                Søknad støtte Hafast 

RS 2/21                Fylkeskommunal deltaking i vegselskap

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet